1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

samedi 24 mars 2007

Tòan Bộ Địa Chỉ Email Của Các Thượng Nghị Sĩ - Dân Biểu Hoa Kỳ

Tòan Bộ Địa Chỉ Email Của Các Thượng Nghị Sĩ - Dân Biểu Hoa Kỳ
2007

Một thân hữu của Vietnamexodus.org vừa mới gởi đến chúng tôi tòan bộ địa chỉ email cũng như điện thọai liên lạc của các thượng nghị sĩ, dân biểu liên bang, cơ quan hành pháp Mỹ. Lời yêu cầu của vị thân hữu là đăng lên để qua đó chúng ta có thể xử dụng địa chỉ email này, gởi email, thỉnh nguyện thư hàng lọat đến các vị viên chức Mỹ để vận động cho chiến sỹ Lý Tống hiện tại cũng như cho những công cuộc vận động của chúng ta trong tương lai. Năm 2006 là năm bầu cử của Hoa Kỳ, và đây là dịp tốt để chúng ta gởi email vận động. Điều quan trọng nhất là chúng ta gởi hàng lọat và thật nhiều đến các vị dân cử. Tưởng cũng nên nhắc lại , chính nhờ 5000 chữ ký của người Việt tại California đã làm cho ông thống đốc tiểu bang California quyết định ký pháp lện cờ vàng.
Xin bấm vào đây để tải địa chỉ của các thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ (PDF)

Xin bấm vào để tải địa chỉ của các thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ (Excel)

Xin bấm vào đây để tải địa chỉ của các dân biểu liên bang Hoa Kỳ (PDF)

Xin bấm vào đây để tải địa chỉ của các dân biểu liên bang Hoa Kỳ (Excel)

Xin bấm vào để để tải địa chỉ của các cơ quan hành pháp (PDF)

Xin bấm vào để để tải địa chỉ của các cơ quan hành pháp (Excel)

Xin bấm vào đây để tải địa chỉ các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ (PDF)

Xin bấm vào đây để tải địa chỉ các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ (Excel)

Aucun commentaire: