1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

samedi 10 mars 2007

Danh sách công an "nhan dan"

Công An Nhân Dân là Lực Lượng Tiên Phong trong việc Đàn Áp Nhân Dân

Ở đâu có Công An, Ở đó có Bất Công
Công An Nhân Dân là tổ chức Khủng Bố dân lành;
Công An Nhân dân là bọn thảo khấu lưu manh, vô kỷ luật;
Đảng Cộng Sản VN là thủ phạm gây ra tội ác diệt chủng;
(theo http://www.danchu2006.com )
---


Dưới đây là số điện thoại của những tên Công an ác ôn tại Huế, đã và đang tham dự trong vụ đàn áp Lm Nguyễn Văn Lý.
Đề nghị đồng bào các nơi gọi tới, càng nhiều càng tốt:
- Đại tá Trần Đình Ngọc, sếp của Phạm Văn Trạch và Trần Hồng Lam:
054.529.011 (nhà riêng) hoặc 054.889.139 (cơ quan)
- Trung tá Phạm Đức Thuận (Công an Tôn giáo, hợp tác với Trần Hồng Lam trong vụ đàn áp Lm. Lý):
054.889.149 (cơ quan) hoặc 054.529.236 (nhà)
- Thiếu tá Phạm Văn Trạch: 054.822.347 hoặc 054.822.067 (xin gặp...).

-------------------------

Mời độc giả lien lạc với luật sư chủ nhiệm Luật Sư Đoàn Phạm Hồng Hải để tìm hiểu va phản đối quyết định sai trái cuả văn phòng Luật Sư Đoàn HàNội theo chi tiết sau đây :
Số văn phòng Đoàn luật sư Hà Nội là : 84 4 7830707.
Ls Chủ nhiệm Phạm Hồng Hải: 0913 204 900.
Hai Ls trực tiếp là : Nguyễn Văn Chiến: 0913 213 235 ; Nguyễn thị Hằng Nga: 0913 216 298
-------------------------

Aucun commentaire: