1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

vendredi 9 février 2007

Chỉ dẫn truy cập vào Paltalk

Chỉ dẫn truy cập vào Paltalk

1) Download chương trình Paltalk :

a) Vào website www.paltalk.com và download Paltalk Vidéo Chat Messenger

- Có 3 versions Paltalk :
* Paltalk version 8.5 dành cho Windows 95/98 hay ME
* Paltalk version 9.0 và version 9.1 Beta dành cho các Windows khác... (File Paltalk Beta : pal_install_beta_r17306)


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

b) Sau khi download về máy, bạn RUN file và làm theo thứ tự như sau đây
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

-----

Chỉ dẫn điều chỉnh âm thanh khi sử dụng Paltalk

1) Âm thanh NGHE và NÓI

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


1) Âm thanh phát AUDIO

a) Phần 1:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

b) Phần 2:
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

c) Phần 3:
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

(trich vietdien)
-----------------------

http://xosbs.netfirms.com/paltalk.htm

Aucun commentaire: