1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

mardi 6 février 2007

Website of International organizations

Website of International organizations

Website của các Tổ chức Quốc tế
- International organizations website :http://www.c-span.org/resources/international.asp
- Cao ủy Nhân quyền (liên hệ với chúng toi Website http://www.ohchr.org/english/contact/index.htmE-mail:tb-petitions@ohchr.org
- EU Parliament website :(nghị viện Châu âu) http://europa.eu/
- Human rights watchWebsite http://hrw.org/doc/?t=asia_pub&c=vietna
- HRW khu vực ( liên hệ vời chúng tôi) Websites http://www.hrw.org/contact.htmlhttp://hrw.org/contact.html
- Human Right GenevaE-mail: hrw@hrw.org
- Liên Đoàn Hòa Bình Thế Giới Liên Tôn & Quốc Tế Hoa Lan E-mail: info@iifw.nl
- To chuc Phong vien khong bien gioi (rsf) Quố tế Website:http://www.rsf.org
- Email rsf QT: rsf@rsf.org rsf asia E-mail asia@rsf.org
- Phòng đặc trách Internet E-mail internet@rsf.org
- Ủy Ban Nhân Quyền đảng Bảo Thủ Anh website http://www.conservativehumanrights.com/whoarewe

Aucun commentaire: